Bestämmelser vid sjöverksamhet på läger

  1. Definitioner
  2. Med segling avses färd med segel- och motorbåtar utom sådan färd som enligt punkt 1.2 är att betrakta som transport. För färd med kanot, flotte e.dyl. gäller endast de särskilda bestämmelserna enligt punkt 8.
  3. Med transport avses nyttofärd med båt där avsikten är att frakta gods/båtar/personer snabbaste vägen mellan två punkter. Även bogsering räknas in här.
  4. Med besättningsmedlem avses medlem i minimibesättningen (se 3.4).
  5. Med ombordvarande avses samtliga personer ombord.
  6. Med seglingsledare avses person med behörighet S1, S2, S3 eller S4.
  7. Allmänt
  8. Dessa bestämmelser skall finnas tillgängliga under lägret.
  9. Andra båtar än kårens båtar som deltar i lägret är underkastade dessa bestämmelser.
  10. Då andra båtar än kårens båtar deltar i lägret skall ”Avtal om inlåning av icke kårbåt” fyllas i. Dokumentet finns i Drakpärmen.
  11. Före varje segling/transport skall skeppare kontrollera att säkerhetsutrustning samt annan nödvändig utrustning finns ombord. Brist eller skada på båt eller utrustning skall om möjligt åtgärdas, annars meddelas lägrets båtansvarige.
  12. Överskrids beräknad hemkomsttid med mer än en timme skall meddelande om längre försening snarast lämnas till lägrets båtansvarige. Nödhamn får dock ej lämnas av denna anledning.
  13. Vid segling/ transport omfattande tre eller flera dygn skall rapport med överenskomna mellanrum avges till båtansvarige.
  14. Seglingsledare krävs då fler än en (1) båt färdas tillsammans. Gäller ej vid bogsering
  15. Kårstyrelsen utser en båtansvarig person för lägret. Denne skall inneha lägst behörighet S3, samt ha fyllt 20 år.
  16. Skeppare, besättning & ombordvarande
  17. Alla ombordvarande vid segling skall kunna simma 200 meter.
  18. All segling/transport utan behörig skeppare är förbjuden.
  19. Under all segling/transport skall flytväst vara påtagen. Undantag får göras vid segling med ruffade båtar i lugnt väder, och då av skeppare som innehar behörighet av klass A eller av seglingsledare som innehar behörighet S1 eller S2. En flytväst per person skall alltid finnas tillhands. Under mörkergång tillåts inga undantag från ovanstående. Under mörkergång på öppet hav skall livsele vara påtagen vid vistelse på däck. Besättningsmedlem skall känna till de internationella sjövägsreglerna, lämpliga nödsignaler samt även känna till följande benämningar: styrbord, babord, akter, för, mast, bom, fock, genua, storsegel, skot, roder, winsch.
  20. Minimibesättning för jollar bestäms av båtansvarige under lägret. För övriga båtar är minsta besättning 2 personer. Undantag får göras av båtansvarige och av behörig skeppare vid transport.
  21. Maximiantal ombordvarande vid segling, se tabell nedan. Vid transport avgör behörig skeppare antalet ombordvarande. Antalet passagerare får dock aldrig överstiga 12.
   1. Båtklass M (Filifjonkan e.dyl.): se separat blad "Behörighet M".
  22. Besiktning
  23. Vid inträffad skada, som äventyrar båtens sjövärdighet, skall besiktning så snart som möjligt göras av båtansvarige. Användningsförbud utfärdas och häves av densamme.
  24. Seglingstillstånd
  25. Båt får ej användas utan tillstånd.
  26. Tillstånd att använda båt kan endast ges till den som har gällande behörighet, undantaget jollar.
  27. Tillstånd att använda båt under lägret ges av lägrets båtansvarige.
  28. Vid eskadersegling som varar längre än 4 dygn skall kårstyrelsen underrättas på ett kårstyrelsemöte i god tid före lägret.
  29. 6 Seglingsjournal & Loggbok
  30. Seglingsjournal förvaras på lämpligt ställe under lägret.
  31. Seglingsjournal skall alltid (ej vid kortare transport för tankning, samt för jollar) fyllas i av skeppare alternativt seglingsledare om flera båtar deltar. Se journalen vad som skall fyllas i.
  32. Loggbok skall alltid föras vid färd med båtar i klass A och B vid segling/transport som varar längre än en dag, dvs vid övernattning.
  33. I loggboken skall minst antecknas: skepparens och de övriga ombordvarandes namn, datum, klockslag, väder, segelföring, loggens ställning samt viktiga händelser.
  34. Behörighet
  35. Behörighet kan endast innehas av medlem i Sjöscoutkåren Drakarna eller Blackebergs sjöscoutkår.
  36. Skepparens/seglingsledarens behörighet betecknas med en bokstav och en siffra. Bokstaven anger vilken båtklass man har rätt att föra, medan siffran utvisar inom vilket område (se 7.3) man får segla/transportera. För jollar behövs ingen behörighet. Vilka krav som ställs för respektive behörighetsnivå redovisas i kårens ”Bestämmelser vid sjöverksamhet”.
   1. Segelbåtar (högst överst)
   1. Motorbåtar
        1. Behörighet
        2. M
        1. Rätt att föra
        2. Fillijonkan (e.dyl)
   1. Seglingledare (högst överst)
  1. Behörighetsområden vid segling/transport. Vid bogsering får båt vistas inom samma område som den största i bogseringen deltagande båten. Områdenas omfattning bestäms av lägerledningen i god tid före lägrets början. Lägrets båtansvarige ansvarar för att berörda seglingsledare och skeppare känner till områdenas utsträckning.
  1. Varje behörighet ger rätt att föra båt/båtar inom alla lägre behörighetsklasser, men bara inom dessas behörighetsområden enligt ovan .
  2. Vid missbruk av behörighet kan kårstyrelsen återkalla denna.
  3. 8 Kanot, flotte e.dyl.
  4. Ansvarig ledare för färd med kanot, flotte e.dyl. skall vara minst 18 år och utnämnd ledare i Sjöscoutkåren Drakarna.
  5. Samtliga deltagare skall kunna simma 200 meter.
  6. Flytväst skall vara påtagen.
  7. Överskrids beräknad hemkomsttid med mer än en timme skall båtansvarige meddelas. Nödhamn får dock ej lämnas av denna anledning.