Bestämmelser vid sjöverksamhet

  1. Definitioner
  2. Med segling avses färd med segel- och motorbåtar utom sådan färd som enligt punkt 1.2 är att betrakta som transport. För färd med kanot gäller endast de särskilda bestämmelserna enligt punkt 8.
  3. Med transport avses nyttofärd med båt där avsikten är att frakta gods/båtar/personer snabbaste vägen mellan två punkter. Även bogsering räknas in här.
  4. Med besättningsmedlem avses medlem i minimibesättningen (se 3.4).
  5. Med ombordvarande avses samtliga personer ombord.
  6. Med seglingsledare avses person med behörighet S1, S2, S3 eller S4.
  7. Allmänt
  8. Dessa bestämmelser skall finnas tillgängliga i kårens sjöbod samt i Drakpärmen.
  9. Under läger skall särskilda bestämmelser upprättas enligt separat mall i Drakpärmen.
  10. Andra båtar än kårens båtar som deltar i kårens arrangemang är underkastade dessa bestämmelser.
  11. Då andra båtar än kårens båtar deltar i kårens arrangemang skall ”Avtal om inlåning av icke kårbåt” fyllas i. Dokumentet finns i Drakpärmen.
  12. Före varje segling/transport skall skeppare kontrollera att säkerhetsutrustning samt annan nödvändig utrustning finns ombord. Brist eller skada på båt eller utrustning skall om möjligt åtgärdas, annars antecknas i seglingsjournalen. Dessutom skall jourhavande båtfogde omgående underrättas om förhållandet.
  13. Överskrids beräknad hemkomsttid med mer än en timme skall meddelande om längre försening snarast lämnas till den som givit seglingstillstånd, samt till eventuell kontaktperson. Nödhamn får dock ej lämnas av denna anledning.
  14. Vid segling/ transport omfattande tre eller flera dygn skall rapport med överenskomna mellanrum avges till en hemmavarande kontaktperson vars namn och telefonnummer meddelats de ombordvarandes anhöriga och jourhavande båtfogde.
  15. Seglingsledare krävs då fler än en (1) båt färdas tillsammans. Gäller ej vid bogsering
  16. Skeppare, Besättning & Ombordvarande
  17. Alla ombordvarande vid segling skall kunna simma 200 meter.
  18. All segling/transport utan behörig skeppare är förbjuden.
  19. Under all segling/transport skall flytväst vara påtagen. Undantag får göras vid segling med ruffade båtar i lugnt väder, och då av skeppare som innehar behörighet av klass A eller av seglingsledare som innehar behörighet S1 eller S2. En flytväst per person skall alltid finnas tillhands. Under mörkergång tillåts inga undantag från ovanstående. Under mörkergång på öppet hav skall livsele vara påtagen vid vistelse på däck. Besättningsmedlem skall känna till de internationella sjövägsreglerna, lämpliga nödsignaler samt även känna till följande benämningar: styrbord, babord, akter, för, mast, bom, fock, genua, storsegel, skot, roder, winsch.
  20. Minimibesättning är för samtliga båtar 2 personer. Undantag får göras av seglingsledare vid segling och av behörig skeppare vid transport.
  21. Maximiantal ombordvarande vid segling, se tabell nedan. Vid transport avgör behörig skeppare antalet ombordvarande. Antalet passagerare får dock aldrig överstiga 12.
  1. Besiktning
  2. Båtarna skall före varje seglingssäsong besiktigas av båtkommittén, vilken utfärdar sjövärdighetsbevis. Under seglingssäsong ansvarar jourhavande båtfogde för att båtarna hålls i sjövärdigt skick.
  3. Vid inträffad skada, som äventyrar båtens sjövärdighet, skall besiktning så snart som möjligt verkställas av jourhavande båtfogde. Användningsförbud utfärdas och häves av jourhavande båtfogde.
  4. Seglingstillstånd
   1. Båt får ej användas utan tillstånd.
   2. Tillstånd att använda båt kan endast ges till den som har gällande behörighet.
   3. Tillstånd att använda båt ges av jourhavande båtfogde. Skeppare skall ha varit i kontakt med båtfogde några dagar före avsegling.
   4. Vid eskadersegling som varar längre än 4 dygn skall kårstyrelsen underrättas på ett kårstyrelsemöte i god tid före avgång.
  5. Seglingsjournal & Loggbok
  6. 6.1 Seglingsjournal förvaras i kårens sjöbod.
  7. 6.2 Seglingsjournal skall alltid (ej vid kortare transport för tankning) fyllas i av skeppare alternativt seglingsledare. Se journalen vad som skall fyllas i.
  8. 6.3 Loggbok skall alltid föras vid färd med båtar i klass A och B vid segling/transport som varar längre än en dag, dvs vid övernattning.
  9. 6.4 I loggboken skall minst antecknas: skepparens och de övriga ombordvarandes namn, datum, klockslag, väder, segelföring, loggens ställning samt viktiga händelser.
  10. Behörighet
  11. Behörighet kan endast innehas av medlem i Sjöscoutkåren Drakarna eller Blackebergs sjöscoutkår.
  12. Behörighet att föra båt utfärdas av kårstyrelsen genom båtkommittén. Ett behörighetsbevis undertecknat av 2 personer ur båtkommittén erhålles då behörighet uppnåtts. En av dessa personer måste själv inneha lägst den behörighet som utfärdas. Seglingsledare föreslås i första hand av båtkommittén och utses av kårstyrelsen.
  13. För att få en högre behörighet än den man har skall man aktivt delta i kårens varvsarbete.
  14. Skepparens/seglingsledarens behörighet betecknas med en bokstav och en siffra. Bokstaven anger vilken båtklass man har rätt att föra, medan siffran utvisar inom vilket område (se 7.5) man får segla/transportera. Behörigheter utfärdas enligt tabeller nedan. Vilka krav som ställs för respektive behörighetsnivå redovisas på separata behörighetsblad.
   1. Segelbåtar (högst överst)
   1. Motorbåtar
        1. Behörighet
        2. M
        1. Rätt att föra
        2. Fillijonkan (e.dyl)
   1. Seglingledare (högst överst)
  1. Behörighetsområden vid segling/transport. Vid bogsering får båt vistas inom samma område som den största i bogseringen deltagande båten.
  1. Varje behörighet ger rätt att föra båt/båtar inom alla lägre behörighetsklasser, men bara inom dessas behörighetsområden.
  2. Vid missbruk av behörighet kan kårstyrelsen återkalla denna.
  3. Kanoter
  4. Ansvarig ledare för färd med kanot skall vara minst 18 år och utnämnd ledare i Sjöscoutkåren Drakarna.
  5. Samtliga deltagare skall kunna simma 200 meter.
  6. Flytväst skall vara påtagen.
  7. Överskrids beräknad hemkomsttid med mer än en timme skall meddelande om längre försening snarast lämnas till en i förväg utsedd kontaktperson. Nödhamn får dock ej lämnas av denna anledning.

Nov 2000