Stämma 2019

Välkommen på ordinarie kårstämma söndagen den 22 september i scoutstugan Valhall, Stora Mossen. Kårstämman börjar kl. 17.00. Alla kårens medlemmar är välkomna att delta. Möjliga motioner till stämman ska vara kårstyrelsen tillhanda senast söndagen den 8:e september kl. 17.00.

Dagordning

1. Stämman öppnas.

2. Val av ordförande för stämman.

3. Val av sekreterare för stämman.

4. Fastställande av röstlängd.

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.

6. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats.

7. Fastställande av föredragningslista.

8. Föredragningar av kårstyrelsen

a. Verksamhetsberättelse med planuppföljning

b. Resultat- och balansräkning

c. Revisionsberättelse

9. Fråga om fastställande av balans-och resultaträkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet för kårstyrelsens ledamöter avseende närmast föregående verksamhetsår.

10. Beslut med anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. fastställda balansräkningen.

11. Behandling av propositioner och motioner till stämman.

12. Fastställande av medlemsavgift och budget för nästkommande verksamhetsår (2019/20).

13. Fastställande av verksamhetsplan för 2019/20.

14. Val av kårordförande och vice kårordförande.

15. Val av övriga ledamöter.

16. Val av revisor och revisorssuppleant.

17. Val av valberedning.

18. Val av scoutkårens delegater till distriktsstämma för tiden intill nästa möte med kårstämma samt av samma antal suppleanter för dessa.

19. Stämman avslutas.