Sjöscoutkåren Drakarnas ordinarie stämma 2021

Hej och varmt välkomna på kårstämma för Sjöscoutkåren Drakarna söndag den 26:e september kl. 16.00 i Valhal.

På kårstämman kommer vi att gå igenom det kommande årets verksamhetsplan och rösta igenom vilka som ska sitta i kårstyrelsen det kommande året. Alla som är medlemmar i kåren har rösträtt och är varmt välkomna att medverka under mötet.

Motioner mailas till ks@drakarna.se senast en vecka innan mötet (söndag 19:e september).

Handlingar för mötet kommer att komma ut per mail och på hemsidan senast en vecka innan stämman.


Om man vill vara med och lyssna digitalt kommer länk under söndagen.

Dagordning för ordinarie kårstämma Sjöscoutkåren Drakarna

Tid 26 september 2020 kl. 16:00

Plats Valhall (Mosskroken 5)

Dagordning

1. Mötet öppnas

2. Val av ordförande för stämman

3. Val av sekreterare för stämman

4. Fastställande av röstlängd

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

6. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats

7. Fastställande av föredragningslista

8. Föredragning av kårstyrelsens

a. Verksamhetsberättelse

b. Resultat- och balansträkning

c. Revisionsberättelse avseende närmast föregående verksamhetsår

9. Frågan om fastställande av balansräkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet för kårstyrelsens ledamöter avseende närmast föregående verksamhetsår

10. Beslut med anledning av kårens vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen

11. Behandling av propositioner och motioner till stämman

12. Fastställande av medlemsavgift och budget för det närmast följande verksamhetsåret

13. Fastställande av verksamhetsplan för det närmast följande verksamhetsåret

14. Presentation av valberedningens förslag

15. Val av kårordförande

16. Val av vice kårordförande

17. Val av övriga ledamöter

18. Val av revisor och revisorssuppleant

19. Val av valberedning

20. Val av scoutkårens delegater till distriktsstämma för tiden intill nästa möte med kårstämma samt av samma antal suppleanter för dessa

21. Stämman avslutas