Kårstämma 2017

Söndagen den 24 september är det ordinarie kårstämma i scoutlokalen Valhall, Stora Mossen. Kårstämman börjar kl. 17.00. Alla kårens medlemmar är välkomna att delta.


Dagordning

1. Stämman öppnas.

2. Val av ordförande för stämman.

3. Val av sekreterare för stämman.

4. Fastställande av röstlängd.

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.

6. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats.

7. Fastställande av föredragningslista.

8. Föredragning av kårstyrelsens

Verksamhetsberättelse med planuppföljning

Resultat- och balansräkning

Revisionsberättelse

9. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet för kårstyrelsens ledamöter avseende närmast föregående verksamhetsår.

10. Beslut med anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

11. Behandling av propositioner och motioner till stämman.

12. Fastställande av medlemsavgift och budget för det närmast följande verksamhetsåret (2017/18).

13. Fastställande av verksamhetsplan för 2017/18.

14. Val av kårordförande och vice kårordförande.

15. Val av övriga ledamöter.

16. Val av revisor och revisorssuppleant.

17. Val av valberedning.

18. Val av scoutkårens delegater till distriktsstämma för tiden intill nästa möte med kårstämma samt av samma antal suppleanter för dessa.

19. Stämman avslutas.


Stämmohandlingar

Alternativt går det också att ladda ner alla handlingar i en gemensam pdf-fil.

Ċ
Peter Höglund,
20 sep. 2017 17:55
Ċ
Peter Höglund,
20 sep. 2017 17:55
Ċ
Peter Höglund,
20 sep. 2017 18:30
Ċ
Peter Höglund,
20 sep. 2017 18:30
Ċ
Peter Höglund,
20 sep. 2017 17:55
Ċ
Peter Höglund,
20 sep. 2017 17:55
Comments