Kårstämma 2016

Söndagen den 25 september är det ordinarie kårstämma i scoutlokalen Valhall, Stora Mossen. Kårstämman börjar kl. 17.00. Alla kårens medlemmar är välkomna att delta.


Dagordning

1. Stämman öppnas.

2. Val av ordförande för stämman.

3. Val av sekreterare för stämman.

4. Fastställande av röstlängd.

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.

6. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats.

7. Fastställande av föredragningslista.

8. Föredragning av kårstyrelsens

Verksamhetsberättelse med planuppföljning

Resultat- och balansräkning

Revisionsberättelse

9. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet för kårstyrelsens ledamöter avseende närmast föregående verksamhetsår.

10. Beslut med anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

11. Behandling av propositioner och motioner till stämman.

12. Fastställande av medlemsavgift och budget för det närmast följande verksamhetsåret (2016/17).

13. Fastställande av verksamhetsplan för 2016/17.

14. Val av kårordförande och vice kårordförande.

15. Val av övriga ledamöter.

16. Val av revisor och revisorssuppleant.

17. Val av valberedning.

18. Val av scoutkårens delegater till distriktsstämma för tiden intill nästa möte med kårstämma samt av samma antal suppleanter för dessa.

Rättelse: Enligt stadgarna avser valet delegater till andra beslutande organ inom Scouterna för tiden till nästa kårstämma, inte bara distriktsstämman.

19. Stämman avslutas.


Stämmohandlingar


Ċ
Peter Höglund,
20 sep. 2016 16:42
Ċ
Peter Höglund,
20 sep. 2016 16:42
Ċ
Peter Höglund,
22 sep. 2016 12:05
Ċ
Peter Höglund,
20 sep. 2016 16:39
Ċ
Peter Höglund,
20 sep. 2016 16:42
Ċ
Peter Höglund,
20 sep. 2016 16:40
Ċ
Peter Höglund,
22 sep. 2016 12:33
Ċ
Peter Höglund,
22 sep. 2016 12:27
Ċ
Peter Höglund,
20 sep. 2016 16:41
Comments