Kårstämma 2014

Söndagen den 28 september är det ordinarie kårstämma i scoutlokalen Valhall, Stora Mossen. Kårstämman börjar kl. 16.00. Alla kårens medlemmar är välkomna.


Dagordning

1. Stämman öppnas.

2. Val av ordförande för stämman.

3. Val av sekreterare för stämman.

4. Justering av röstlängd.

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.

6. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats.

7. Fastställande av föredragningslista.

8. Föredragning av kårstyrelsens

Verksamhetsberättelse

Resultaträkning

Balansräkning

Revisionsberättelse avseende närmast föregående verksamhetsår.

9. Frågan om fastställande av balansräkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet för kårstyrelsens ledamöter avseende närmast föregående verksamhetsår.

10. Beslut med anledning av kårens vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen.

11. Behandling av motioner till stämman.

12. Fastställande av medlemsavgift och budget för det närmast följande verksamhetsåret.

13. Fastställande av verksamhetsplan för det närmast följande verksamhetsår.

14. Presentation av valberedningens förslag

15. Val av kårordförande.

16. Val av vice kårordförande

17. Val av sekreterare.

18. Val av kassör.

19. Val av övriga ledamöter.

20. Val av revisor och revisorssuppleant.

21. Val av valberedning.

22. Beslutande om attesträtt.

23. Val av scoutkårens delegater till distriktsstämma för tiden intill nästa möte med kårstämma samt av samma antal suppleanter för dessa.

24. Övriga ärenden.

25. Stämman avslutas.


Stämmohandlingar

Kallelse och dagordning

Verksamhetsberättelse

Budget och medlemsavgifter för verksamhetsåret 2014/2015

Förslag till verksamhetsplan

Valberedningens förslag
Ċ
Peter Höglund,
25 sep. 2014 15:17
Ċ
Peter Höglund,
25 sep. 2014 15:20
Ċ
Peter Höglund,
26 sep. 2014 05:20
Ċ
Peter Höglund,
25 sep. 2014 14:50
Ċ
Peter Höglund,
25 sep. 2014 15:29
Ċ
Peter Höglund,
25 sep. 2014 15:09
Ċ
Peter Höglund,
25 sep. 2014 15:20
Ċ
Peter Höglund,
25 sep. 2014 15:29
Comments