Kårstämma 2013

Alla kårens medlemmar är varmt välkomna på ordinarie kårstämma söndagen den 15 september kl. 16. På denna sida finns dagordning för stämman samt relevanta stämmohandlingar.
 
Möjliga motioner till stämman skulle ha varit kårstyrelsen tillhanda senast söndagen den 8 september kl. 16.00. Inga motioner hade vid den tidpunkten inkommit till kårstyrelsen.
 

Dagordning

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande för stämman.
 3. Val av sekreterare för stämman.
 4. Justering av röstlängd.
 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
 6. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats.
 7. Fastställande av föredragningslista.
 8. Föredragning av kårstyrelsens
  1. Verksamhetsberättelse
  2. Resultaträkning
  3. Balansräkning
  4. Revisionsberättelse avseende närmast föregående verksamhetsår.
 9. Frågan om fastställande av balansräkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet för kårstyrelsens ledamöter avseende närmast föregående verksamhetsår.
 10. Beslut med anledning av kårens vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Behandling av motioner till stämman.
 12. Fastställande av medlemsavgift och budget för det närmast följande verksamhetsåret.
 13. Fastställande av verksamhetsplan för det närmast följande verksamhetsåret.
 14. Presentation av valberedningens förslag.
 15. Val av kårordförande.
 16. Val av vice kårordförande.
 17. Val av sekreterare.
 18. Val av kassör.
 19. Val av övriga ledamöter.
 20. Val av revisor och revisorssuppleant.
 21. Val av valberedning.
 22. Beslutande om attesträtt.
 23. Val av scoutkårens delegater till distriktsstämma för tiden intill nästa möte med kårstämma samt av samma antal suppleanter för dessa.
 24. Övriga ärenden.
 25. Stämman avslutas.

Stämmohandlingar

Stämmohandlingar finns tillgängliga här (och via länkar i dagordningen ovan).
Ċ
Peter Höglund,
8 sep. 2013 17:59
Ċ
Peter Höglund,
23 aug. 2013 03:25
Ċ
Peter Höglund,
11 sep. 2013 15:46
Ċ
Mikael Ordenius,
12 sep. 2013 23:21
Ċ
Peter Höglund,
11 sep. 2013 15:45
Ċ
Peter Höglund,
11 sep. 2013 15:46
Comments