Kårstämma 2012

Stämman som påbörjades den 23 september 2012 ajournerades till måndagen den 8 oktober 19.00 eftersom underlag till punkt 14 (Fastställande av verksamhetsplan) saknades. Alla medlemmar i Sjöscoutkåren Drakarna är varmt välkomna när den ordinarie kårstämman fortsätter.

När: Måndagen den 8 oktober kl 19
Var: Scoutlokalen Valhall (Mosskroken 5)

 Föredragningslista (uppdaterad 23 september)

Observera att jämfört med kallelse till det ursprungliga stämmomötet har två punkter tillkommit (14a och 23a). Dessa punkter lades till på stämman vid fastställandet av föredragningslistan. Punkter som behandlades innan stämman ajournerades är överstrukna.

1. Stämman öppnas.

2. Val av ordförande för stämman.

3. Val av sekreterare för stämman.

4. Justering av röstlängd

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.

6. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats.

7. Fastställande av föredragningslista.

8. Föredragning av kårstyrelsens:

a. Verksamhetsberättelse

b. Resultaträkning

c. Balansräkning

d. Revisionsberättelse avseende närmast föregående verksamhetsår

9. Frågan om fastställande av balansräkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet för kårstyrelsens ledamöter avseende närmast föregående verksamhetsår.

10. Beslut med anledning av kårens vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen.

11. Behandlning av motioner till stämman.

12. Fastställande av kårens stadgar.

13. Fastställande av medlemsavgift och budget för det närmast följande verksamhetsåret.

14. Fastställande av verksamhetsplan för det närmast följande verksamhetsåret.

14a. Presentation av valberedningens förslag.

15. Val av kårordförande.

16. Val av vice kårordförande.

17. Val av sekreterare.

18. Val av kassör.

19. Val av övriga ledamöter.

20. Val av revisor och revisorssuppleant.

21. Val av valberedning.

22. Beslutande om attesträtt.

23. Val av scoutkårens delegater till distriktsstämma för tiden intill nästa möte med kårstämma samt av samma antal suppleanter till dessa.

23a. Val av scoutkårens delegater till Demokratijamboree 2012.

24. Övriga ärenden.

25. Stämman avslutas.

Stämmohandlingar

8d. Revisionsberättelse avseende närmast föregående verksamhetsår
11. Motioner till stämman:
     Motion ställd av Mikael Ordenius och Gabriel Rodriguez om gruppnamn på Avantibåtarna.
     Motion ställd av Mikael Ordenius och Gabriel Rodriguez om utlägg av ledare.
     Till motionerna bifogas styrelsens svar och förslag på stämmobeslut.
12. Fastställande av kårens stadgar med förslag från Mikael Ordenius
13. Fastställande av medlemsavgift och budget för det närmast följande verksamhetsåret.
14a. Förslag till nästa års styrelse
Ċ
Peter Höglund,
8 okt. 2012 17:32
Comments